Úvod do analýzy textov. Bratislava: Veda 2003. 350 s. (autorský kolektív: G. Wimmer, G. Altmann, L. Hřebeníček, S. Ondrejovič).

uvod_do_analyzy_textov.png

  • Publikácia predstavuje interdisciplinárne kompendium, ktoré napísali lingvisti, textoví analytici a matematici z rozličných európskych krajín (Nemecko, Česko, Slovensko). Zo Slovenska sa na príprave tohto diela zúčastnil Slavomír Ondrejovič. Ako uviedli aj recenzenti, úvod do analýzy textov tohto typu nebol napísaný v nijakom jazyku.