Súradnice súčasnej onomastiky. Zborník materiálov zo 16. slovenskej onomastickej konferencie. Zost. M. Považaj a P. Žigo. Bratislava: Veda 2007. 318 s. ISBN 978-80-224-0971-1.

suradnice_sucasnej_onomastiky.png

  • Zborník príspevkov je venovaný nasledujúcim témam: všeobecné otázky onomastiky (Majtán, Ďurčo, Blanár, Horňanský, Mrózek, Harvalík, Ološtiak - Gianitsová, Rutkowski, Králik), antroponymia Skladaná, Bartko, Holá, Kuchar, Bernát, Kazík, Dacewicz, Zeman, Pastyřík), toponymia (Bily, Hladký, Považaj, Štěpán, Šindelářová, Bauko), hydronymia (Malenínská, Sičáková, Krško, Bánik), literárna onymia (Žemberová, Odaloš), chrématonymia (Imrichová, Frankowska-Kozak, Mitter).

PDF