DOLNÍK, Juraj. Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy. Bratislava: Stimul 2007. 161 s. ISBN 978-80-89236-26-8.

  • V publikácii ide o náčrt dvoch možných modalit súčasného jazykového sveta Slovákov, ktorý má poslúžiť na aktivizáciu myslenia vo vzťahu k súčasnému spisovnému jazyku. Má nabádať k pokusom o posúvanie poznávania v tejto sfére, k opätovnému preskúmaniu základov štandardizovanej teórie spisovného jazyka, ako aj interpretácie relevantných okolností jeho vývinu a fungovania.