KRÁLIK, Ľubor: Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7.

Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10 tisíc slov

patriacich do slovnej zásoby súčasného slovenského spisovného jazyka (výrazy zachované ešte z praslovanského obdobia, slová vzniknuté počas vývinu slovenčiny ako samostatného slovanského jazyka, výrazy prevzaté v rôznych historických obdobiach z rôznych cudzích jazykov). Dielo, koncipované ako príručka populárno-vedeckého charakteru zohľadňujúca aj potreby širšej kultúrnej verejnosti, odstraňuje existujúcu medzeru v slovakistickej literatúre a môže poslúžiť ako východisko pre ďalší etymologický výskum slovenského jazyka v širšom slovanskom aj európskom kontexte.