Staršie slovenské názvy obcí Slovenskej republiky. Zost. M. Majtán. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v Geodetickom a kartografickom ústave 2003. 128 s. ISBN 80-85672-69-3.

starsie_slovenske_nazvy_obci.png

  • Publikácia vznikla na základe knihy M. Majtána Názvy obcí Slovenskej republiky. Vývin v rokoch 1773 - 1997 (Bratislava: Veda 1998). Spracúva vývin slovenských úradných názvov miest a obcí na Slovensku po vzniku Československej republiky r. 1918 s prihliadnutím na slovenské podoby názvov v diele J. Lipského zo Sedličnej Repertorium locorum objectorumque un XII tabulis mappae regnorum Hungariae z r. 1808.