Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch. Bratislava: Veda – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2011. 202 s. ISBN 978-80-224-1217-9 (autorský kolektív: M. Kopecká, T. Laliková, R. Ondrejková, J. Skladaná, I. Valentová).

starsia_slovenska_lexika.png

Slovník staršej slovenskej lexiky prevzatej z iných jazykov nadväzuje na Historický slovník slovenského jazyka. Prináša analýzu a opis latinizmov, germanizmov, bohemizmov, hurganizmov, polonizmov, ale aj grécizmov, galicizmov, italizmov, turcizmov, hebrejizmov, arabizmov, ako aj opis skupiny slov, ktoré prenikli z rumunčiny, španielčiny, perzštiny, ukrajinčiny, ruštiny, angličtiny, malajčiny či orientálnych jazykov. Okrem slovníkovej časti, zoradenej podľa jednotlivých jazykov, kniha obsahuje syntetizujúcu štúdiu o putovaní slov a živote cudzích slov v slovenčine. Niektoré sa hodnotia jednoznačne ako historizmy, iné sa hladko integrovali z iného jazyka do slovenčiny a prestupujú v čase s rôznorodou životnosťou, a niekedy aj so sémantickým posunom bez toho, aby sme si uvedomovali ich cudzí pôvod.

PDF