AVRAMOVOVÁ, Miroslava – BALÁŽOVÁ, Ľubica – HAŠANOVÁ, Jana – CHOCHOLOVÁ, Bronislava – JANOČKOVÁ, Nicol – JAROŠOVÁ, Alexandra – KONČALOVÁ, Jana – OCETOVÁ, Lenka – ORAVCOVÁ, Adriana – PETRUFOVÁ, Magdaléna – PORUBSKÁ, Emília – ŠEBESTOVÁ, Anna – ŠUFLIARSKA, Alexandra – ZVONČEKOVÁ, Dáša: Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N. Ed. A. Jarošová, ved. red. J. Bosák, K. Buzássyová, A. Jarošová, M. Sokolová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015. 1100 s. ISBN 978-80-224-1485-2.

Slovník súčasného slovenského jazyka M – N je významný výsledok základného výskumu slovenskej jazykovedy v rámci nosného smeru Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ktorým je vydávanie akademických slovníkov tvoriacich súčasť obrazu kultúry každého národa. Tretí zväzok vychádza po 4 rokoch od vydania druhého zväzku (H – L, 2011). Je to reprezentatívne, informačne nasýtené a pre používateľov ústretové dielo, poskytujúce obraz o slovnej zásobe súčasného slovenského jazyka vrátane novej, lexikograficky dosiaľ nespracovanej lexiky. Aj v treťom zväzku slovníka autori vychádzajú z koncepcie vypracovanej a publikovanej v úvodnej časti prvého zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G (2006), ale zároveň precíznejšie doplnenej o problematiku takých lexikálno-gramatických javov, ktoré so sebou priniesla lexika hesiel začínajúcich sa na písmená M až N.

Používatelia na 1 100 stranách nájdu informácie o 16 822 heslových slovách. Výklad ich významu sa opiera viac ako doteraz o komplex vedomostí o označovanej mimojazykovej realite, ako aj o komplex hodnotení, postojov a konotácií vo vedomí bežného člena jazykového spoločenstva. Slovník obsahuje štýlové a normatívne hodnotenie heslových slov, ich synonymá, antonymá a príklady používania čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov. Poznávaciu hodnotu slovníka zvyšuje aj detailná gramatická charakteristika – slovník do istej miery kompenzuje súčasný deficit syntetizujúcich morfologických a syntaktických diel. V súlade s požiadavkami používateľov 21. storočia slovník zachytáva (pomerne bohato) základnú terminológiu z 83 vedných oblastí. Pri vypracovaní terminologických hesiel s autormi spolupracovalo 67 špičkových odborníkov ako konzultantov z jednotlivých odborov. Frazeológia je v treťom zväzku zastúpená v podobe 4 621 idiomatických ustálených spojení. Súčasťou slovníka je príloha s názvami obcí na Slovensku aj s ich lokalizáciou, obyvateľskými menami a prídavnými menami.

Pri príprave slovníka sa využívali metódy a nástroje počítačovej lexikografie a súbor textových korpusov pozostávajúci zo Slovenského národného korpusu (aktuálna verzia prim-6.0-juls-all) a niekoľkých špecializovaných a webových korpusov so súhrnným rozsahom viac ako 3,5 miliardy textových slov. Na kolokačnú analýzu korpusových zdrojov sa použil programový nástroj Sketch Engine spoločnosti Lexical Computing Ltd., pre ktorý bola vyvinutá špecializovaná kolokačná gramatika zohľadňujúca špecifické potreby lexikografickej práce. Toto výnimočné dielo poskytne používateľom nielen komplexný pohľad na lexikálne bohatstvo slovenčiny, ale aj kvalifikovanú pomoc pri výstavbe kultivovaného jazykového prejavu.