Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. Ved. red. A. Jarošová – K. Buzássyová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2011. 1087 s. ISBN 978-80-224-1172-1 (kolektív autorov: M. Avramovová, Ľ. Balážová, M. Čierna, J. Hašanová, B. Chocholová, N. Janočková, A. Jarošová, J. Končalová, M. Kováčová, L. Ocetová, A. (Adriana) Oravcová, A. (Anna) Oravcová, M. Petrufová, E. Porubská, A. Šebestová, A. Šufliarska, D. Zvončeková).

Slovník súčasného slovenského jazyka H – L je mimoriadne významným výsledkom základného výskumu slovenskej jazykovedy v rámci nosného smeru Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, ktorým je vydávanie akademických slovníkov tvoriacich súčasť výbavy každého národa. Je to reprezentatívne, informačne nasýtené a pre používateľov ústretové dielo, poskytujúce výstižný obraz o slovnej zásobe súčasného slovenského jazyka vrátane novej, lexikograficky dosiaľ nespracovanej lexiky. V druhom zväzku slovníka autori uplatňujú koncepciu vypracovanú a publikovanú v úvodnej časti prvého zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G (2006), pričom koncepcia sa uplatňuje precíznejšie a jednotnejšie. Zväzok obsahuje skoro 17-tisíc hesiel. Výklad ich významu sa opiera viac ako doteraz o komplex vedomostí o označovanej mimojazykovej realite, ako aj o komplex hodnotení, postojov a konotácií vo vedomí bežného člena jazykového spoločenstva. Slovník obsahuje štýlové a normatívne hodnotenie heslových slov, ich synonymá, antonymá a príklady použitia čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov. Poznávaciu hodnotu slovníka zvyšuje aj detailná gramatická charakteristika – slovník tu supluje súčasný deficit syntetických morfologických a syntaktických diel. V súlade s požiadavkami a očakávaniami používateľov 21. storočia slovník zachytáva (pomerne bohato) základnú terminológiu z viac ako 100 oblastí (úhrnom 10 600 termínov, terminologických významov a spojení). Pri vypracovaní terminologických hesiel s autormi spolupracovali špičkoví odborníci z jednotlivých odborov ako konzultanti. V slovníku je bohato zastúpená aj frazeológia v podobe 4350 idiomatických ustálených spojení. Súčasťou slovníka je príloha s názvami obcí na Slovensku, obyvateľskými menami a prídavnými menami. Pri tvorbe slovníka sa využívali počítačové metódy a databáza Slovenského národného korpusu obsahujúca v tom čase 550 miliónov textových slov. Slovník je v slovenskom aj slovanskom kontexte jedinečný svojimi materiálovými zdrojmi, svojimi teoretickými východiskami a napokon použitými lingvisticko-lexikografickými metódami spracovania bohatého lexikálneho materiálu.