Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006. 1134 s. ISBN 978-80-224-0932-4 (kolektív autorov: Ľ. Balážová, K. Buzássyová, M. Čierna, B. Holičová, N. Janočková, A. (Adriana) Oravcová, A. (Anna) Oravcová, M. Petrufová, E. Porubská, A. Šebestová, A.Šufliarska, M. Zamborová).

Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G

  • Základný výkladový vedecký opis slovnej zásoby súčasnej slovenčiny vo všetkých sférach komunikácie. Dielo je späté s rozsiahlou klasickou pramennou základňou a s materiálom Slovenského národného korpusu. V slovníku sa spracúva slovná zásoba súčasnej slovenčiny v širokom reprezentatívnom výbere a ilustruje sa výstižnými výkladmi lexikálnych jednotiek, gramatickými údajmi doplnenými o funkčné a štylistické rozvrstvenie slovnej zásoby a príkladmi z oblasti frazeológie. Na príprave tohto diela sa využívajú najmodernejšie elektronické postupy slovníkového spracovania jazyka. V prvom zväzku používateľ nájde informácie o 30 293 heslových slovách, v druhom zväzku o 25 418 heslových slovách: výklad významu, gramatickú charakteristiku, normatívne a štylistické hodnotenie, synonymá a antonymá, príklady používania slov čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov, a mnoho ďalších užitočných údajov.

textová časť


Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. Ved. red. A. Jarošová – K. Buzássyová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2011. 1087 s. ISBN 978-80-224-1172-1 (kolektív autorov: M. Avramovová, Ľ. Balážová, M. Čierna, J. Hašanová, B. Chocholová, N. Janočková, A. Jarošová, J. Končalová, M. Kováčová, L. Ocetová, A. (Adriana) Oravcová, A. (Anna) Oravcová, M. Petrufová, E. Porubská, A. Šebestová, A. Šufliarska, D. Zvončeková).

Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L

  • Slovník súčasného slovenského jazyka H – L je mimoriadne významným výsledkom základného výskumu slovenskej jazykovedy v rámci nosného smeru Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, ktorým je vydávanie akademických slovníkov tvoriacich súčasť výbavy každého národa. Je to reprezentatívne, informačne nasýtené a pre používateľov ústretové dielo, poskytujúce výstižný obraz o slovnej zásobe súčasného slovenského jazyka vrátane novej, lexikograficky dosiaľ nespracovanej lexiky. V druhom zväzku slovníka autori uplatňujú koncepciu vypracovanú a publikovanú v úvodnej časti prvého zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G (2006), pričom koncepcia sa uplatňuje precíznejšie a jednotnejšie. Zväzok obsahuje skoro 17-tisíc hesiel. Výklad ich významu sa opiera viac ako doteraz o komplex vedomostí o označovanej mimojazykovej realite, ako aj o komplex hodnotení, postojov a konotácií vo vedomí bežného člena jazykového spoločenstva. Slovník obsahuje štýlové a normatívne hodnotenie heslových slov, ich synonymá, antonymá a príklady použitia čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov. Poznávaciu hodnotu slovníka zvyšuje aj detailná gramatická charakteristika – slovník tu supluje súčasný deficit syntetických morfologických a syntaktických diel. V súlade s požiadavkami a očakávaniami používateľov 21. storočia slovník zachytáva (pomerne bohato) základnú terminológiu z viac ako 100 oblastí (úhrnom 10 600 termínov, terminologických významov a spojení). Pri vypracovaní terminologických hesiel s autormi spolupracovali špičkoví odborníci z jednotlivých odborov ako konzultanti. V slovníku je bohato zastúpená aj frazeológia v podobe 4350 idiomatických ustálených spojení. Súčasťou slovníka je príloha s názvami obcí na Slovensku, obyvateľskými menami a prídavnými menami. Pri tvorbe slovníka sa využívali počítačové metódy a databáza Slovenského národného korpusu obsahujúca v tom čase 550 miliónov textových slov. Slovník je v slovenskom aj slovanskom kontexte jedinečný svojimi materiálovými zdrojmi, svojimi teoretickými východiskami a napokon použitými lingvisticko-lexikografickými metódami spracovania bohatého lexikálneho materiálu.
  • textová časť


Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N. Ved. red. A. Jarošová, Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015. 1100 s. ISBN 978-80-224-1485-2. (kolektív autorov: Avramovová, Miroslava – Balážová, Ľubica – Hašanová, Jana – Chocholová, Bronislava – Janočková, Nicol – Jarošová, Alexandra – Končalová, Jana – Ocetová, Lenka – Oravcová, Adriana – Petrufová, Magdaléna – Porubská, Emília – Šebestová, Anna – Šufliarska, Alexandra – Zvončeková, Dáša).

Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N

  • Slovník súčasného slovenského jazyka M – N je významný výsledok základného výskumu slovenskej jazykovedy v rámci nosného smeru Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ktorým je vydávanie akademických slovníkov tvoriacich súčasť obrazu kultúry každého národa. Tretí zväzok vychádza po 4 rokoch od vydania druhého zväzku (H – L, 2011). Je to reprezentatívne, informačne nasýtené a pre používateľov ústretové dielo, poskytujúce obraz o slovnej zásobe súčasného slovenského jazyka vrátane novej, lexikograficky dosiaľ nespracovanej lexiky. Aj v treťom zväzku slovníka autori vychádzajú z koncepcie vypracovanej a publikovanej v úvodnej časti prvého zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G (2006), ale zároveň precíznejšie doplnenej o problematiku takých lexikálno-gramatických javov, ktoré so sebou priniesla lexika hesiel začínajúcich sa na písmená M až N.

Používatelia na 1 100 stranách nájdu informácie o 16 822 heslových slovách. Výklad ich významu sa opiera viac ako doteraz o komplex vedomostí o označovanej mimojazykovej realite, ako aj o komplex hodnotení, postojov a konotácií vo vedomí bežného člena jazykového spoločenstva. Slovník obsahuje štýlové a normatívne hodnotenie heslových slov, ich synonymá, antonymá a príklady používania čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov. Poznávaciu hodnotu slovníka zvyšuje aj detailná gramatická charakteristika – slovník do istej miery kompenzuje súčasný deficit syntetizujúcich morfologických a syntaktických diel. V súlade s požiadavkami používateľov 21. storočia slovník zachytáva (pomerne bohato) základnú terminológiu z 83 vedných oblastí. Pri vypracovaní terminologických hesiel s autormi spolupracovalo 67 špičkových odborníkov ako konzultantov z jednotlivých odborov. Frazeológia je v treťom zväzku zastúpená v podobe 4 621 idiomatických ustálených spojení. Súčasťou slovníka je príloha s názvami obcí na Slovensku aj s ich lokalizáciou, obyvateľskými menami a prídavnými menami.

Pri príprave slovníka sa využívali metódy a nástroje počítačovej lexikografie a súbor textových korpusov pozostávajúci zo Slovenského národného korpusu (aktuálna verzia prim-6.0-juls-all) a niekoľkých špecializovaných a webových korpusov so súhrnným rozsahom viac ako 3,5 miliardy textových slov. Na kolokačnú analýzu korpusových zdrojov sa použil programový nástroj Sketch Engine spoločnosti Lexical Computing Ltd., pre ktorý bola vyvinutá špecializovaná kolokačná gramatika zohľadňujúca špecifické potreby lexikografickej práce. Toto výnimočné dielo poskytne používateľom nielen komplexný pohľad na lexikálne bohatstvo slovenčiny, ale aj kvalifikovanú pomoc pri výstavbe kultivovaného jazykového prejavu.


Slovník súčasného slovenského jazyka. O – Pn. Ved. red. A. Jarošová, Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2021. 1128 s. ISBN 978-80-224-1901-7. (kolektív autorov: Avramovová, Miroslava – Balážová, Ľubica – Hašanová, Jana – Chocholová, Bronislava – Janočková, Nicol – Jarošová, Alexandra – Končalová, Jana – Ocetová, Lenka – Oravcová, Adriana – Petrufová, Magdaléna – Porubská, Emília – Šebestová, Anna – Šufliarska, Alexandra – Zvončeková, Dáša).

Slovník súčasného slovenského jazyka. O – Pn

  • Slovník súčasného slovenského jazyka O – Pn je významný výsledok základného výskumu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Kolektív autoriek ku koncipovaniu jedinečného akademického slovníka pristupuje s vedomím, že slovná zásoba jazyka je obrazom kultúry každého národa. Štvrtý zväzok, ktorý vychádza po piatich rokoch od vydania tretieho zväzku, je reprezentatívne, informačne nasýtené a pre používateľov ústretové dielo poskytujúce obraz o slovnej zásobe súčasného slovenského jazyka vrátane novej, lexikograficky dosiaľ nespracovanej lexiky.

Aj v tomto zväzku slovníka vychádzajú autori z koncepcie vypracovanej a publikovanej v úvodnej časti prvého zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G (2006), ale zároveň precíznejšie doplnenej o problematiku takých lexikálno-gramatických javov, ktoré so sebou priniesla lexika hesiel začínajúcich sa na písmená O až Pn. Používatelia na 1 128 stranách nájdu informácie o 15 329 heslových slovách. Výklad ich významu sa opiera o komplex vedomostí o označovanej mimojazykovej realite, ako aj o komplex hodnotení, postojov a konotácií vo vedomí bežného člena jazykového spoločenstva. Slovník obsahuje štýlové a normatívne hodnotenie heslových slov, ich synonymá, antonymá a príklady používania čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov. Poznávaciu hodnotu slovníka zvyšuje aj detailná gramatická charakteristika.

V súlade s požiadavkami používateľov 21. storočia slovník zachytáva základnú terminológiu z približne 100 vedných oblastí, pričom pri vypracúvaní terminologických hesiel spolupracovalo 64 odborníkov z jednotlivých odborov.
Frazeológia je vo štvrtom zväzku zastúpená v podobe 3 083 idiomatických ustálených spojení. Súčasťou slovníka je príloha s názvami obcí na Slovensku aj s ich lokalizáciou a od nich utvorenými obyvateľskými menami a prídavnými menami.

Pri tvorbe slovníka sa využívali nástroje a metódy počítačovej lexikografie, súbor textových korpusov pozostávajúci zo Slovenského národného korpusu, špecializovaných a webových korpusov s rozsahom 4,95 miliardy textových slov. Na analýzu korpusových zdrojov sa použil nástroj Sketch Engine od spoločnosti Lexical Computing CZ, s. r. o., pre ktorý bola vyvinutá špecializovaná kolokačná gramatika zohľadňujúca špecifické potreby lexikografickej práce.