Slovník slovenských nárečí. L – P (povzchádzať). Red. A. Ferenčíková – I. Ripka. Bratislava: Veda 2006. 1066 s. ISBN 80-244-0900-6

(autorský kolektív: K. Balleková, Ľ. Dvornická, I. Felixová, A. Ferenčíková, A. Košková, G. Múcsková, I. Ripka, M. Smatana).

Ďalší diel celonárodného Slovníka slovenských nárečí pokračuje v registrovaní a spracúvaní apelatívnej slovnej zásoby miestnych dialektov. Omladený autorský kolektív nadviazal na koncepciu predstavenú v prvej časti; autori v druhom zväzku spracúvajú heslá písmen L – P (povzchádzať). Dielo predstavuje výsledky kontinuálneho výskumu nárečí, zachytáva dynamiku v nárečovom systéme a jej závislosti od spoločenských faktorov a naznačuje vzájomný vzťah domácej a prevzatej slovnej zásoby. Kompletizácia slovenského (celonárodného) slovníka nárečového typu podstatnou mierou ovplyvní aj precizovanie výskumu slovnej zásoby slovanských jazykov v rámci jazykovedných disciplín. Veľký nárečový slovník slúži širokému spektru domácich i zahraničných používateľov – od odborníkov z oblasti jazykovedy, porovnávacej lingvistiky a slavistiky cez literátov, spisovateľov a pedagógov až po záujemcov o nárečia z radov širokej verejnosti. Tretí zväzok slovníka sa pripravuje.

Slovník slovenských nárečí. I. A – K. Ved. red. I. Ripka. Bratislava: Veda 1994. 936 s. ISBN 80-224-0183-8

(kolektív autorov: F. Buffa, A. Ferenčíková, A. Habovštiak, Š. Lipták, O. Malíková, J. Nižnanský, I. Ripka, J. Šikrová).

Celonárodný Slovník slovenských nárečí je priekopníckym lexikografickým dielom tohto typu v rámci Slovenska. Jeho prvý zväzok je vyvrcholením niekoľkoročných prípravných a tvorivých prác autorského kolektívu i ďalších pracovníkov, ktorí sa významným spôsobom pričinili nielen o spresňovanie koncepcie diela a vytvorenie vlastnej slovníkovej state, ale aj o realizáciu úprav súvisiacich s počítačovou podporou tohto významného a nezastupiteľného lexikografického projektu. Predstavované dielo registruje a spracúva apelatívnu slovnú zásobu slovenských miestnych dialektov. Slovníkové spracovanie nárečovej lexiky z celého územia národného jazyka podáva informatívny obraz o jazykovozemepisnej, sémantickej a štýlovej diferencovanosti slovenskej nárečovej lexiky. Spolu s rozličnými slovníkmi spisovnej lexiky a historickým slovníkom jazyka tvorí dôležitý a nezastupiteľný komplex lexikografických diel venovaných prezentácii lexiky nášho národného jazyka. Dielo má široké vedecké, kultúrno-spoločenské i praktické poslanie. Prvý diel tohto jedinečného projektu spracúva heslá písmen A – K.