Slovník slovenských nárečí Slovník slovenských nárečí. III. P (poza) – R. Ved. red. A. Ferenčíková. Bratislava: Veda 2021. 816 s. ISBN 978-80-224-1905-5

(autorský kolektív: K. Balleková, Ľ. Dvornická, A. Ferenčíková, M. Chochol, G. Múcsková, P. Ráczová, M. Smatana, D. Šimunová).

Autori tretieho zväzku metodologicky nadväzujú na koncepciu predstavenú v 1. zväzku slovníka, jej inovatívne rozvíjanie v lexikografickom spracovaní vybraných javov vysvetľujú v Predhovore diela s rozšíreným pomocným aparátom. Je pútavé sledovať slovnodruhovú, funkčnú, významovú, štylistickú či tematickú rozvrstvenosť predstavenej nárečovej lexiky. Žiadna z doteraz prístupných príručiek o slovenčine nedokumentuje na jednom mieste také množstvo frazeologických jednotiek a ustálených slovných spojení ako celonárodný nárečový slovník, napr. v heslách pršať, prasa, pravda, prázdny, psí, pustiť, robiť, rok, rozum, ruka prináša jedinečné jazykové bohatstvo a s ním i kultúrnu pamäť národa. Všetky nárečové doklady sú charakterizované príslušnosťou k lokalite, teda aj k miestnemu dialektu alebo nárečovému areálu. Do slovníka je na ľahšiu orientáciu vložená praktická záložka s mapkami nárečových oblastí. Tretí zväzok vznikol v plnom rozsahu s podporou lexikografických počítačových nástrojov. Pramenný materiál základnej kartotéky slovníka a zbierok Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV významne dopĺňajú nové elektronické databázy a korpusy, ale i ďalšia využitá literatúra (atlasové práce, akademické lexikografické a encyklopedické práce, prístupné dialektologické diela).

Dostupný je tu.

Slovník slovenských nárečí. II. L – P (povzchádzať). Ved. red. I. Ripka. Bratislava: Veda 2006. 1066 s. ISBN 80-244-0900-6

(autorský kolektív: K. Balleková, Ľ. Dvornická, I. Felixová, A. Ferenčíková, A. Košková, G. Múcsková, I. Ripka, M. Smatana).

Ďalší diel celonárodného Slovníka slovenských nárečí pokračuje v registrovaní a spracúvaní apelatívnej slovnej zásoby miestnych dialektov. Omladený autorský kolektív nadviazal na koncepciu predstavenú v prvej časti; autori v druhom zväzku spracúvajú heslá písmen L – P (povzchádzať). Dielo predstavuje výsledky kontinuálneho výskumu nárečí, zachytáva dynamiku v nárečovom systéme a jej závislosti od spoločenských faktorov a naznačuje vzájomný vzťah domácej a prevzatej slovnej zásoby. Kompletizácia slovenského (celonárodného) slovníka nárečového typu podstatnou mierou ovplyvní aj precizovanie výskumu slovnej zásoby slovanských jazykov v rámci jazykovedných disciplín. Veľký nárečový slovník slúži širokému spektru domácich i zahraničných používateľov – od odborníkov z oblasti jazykovedy, porovnávacej lingvistiky a slavistiky cez literátov, spisovateľov a pedagógov až po záujemcov o nárečia z radov širokej verejnosti. Tretí zväzok slovníka sa pripravuje.

Slovník slovenských nárečí. I. A – K. Ved. red. I. Ripka. Bratislava: Veda 1994. 936 s. ISBN 80-224-0183-8

(kolektív autorov: F. Buffa, A. Ferenčíková, A. Habovštiak, Š. Lipták, O. Malíková, J. Nižnanský, I. Ripka, J. Šikrová).

Celonárodný Slovník slovenských nárečí je priekopníckym lexikografickým dielom tohto typu v rámci Slovenska. Jeho prvý zväzok je vyvrcholením niekoľkoročných prípravných a tvorivých prác autorského kolektívu i ďalších pracovníkov, ktorí sa významným spôsobom pričinili nielen o spresňovanie koncepcie diela a vytvorenie vlastnej slovníkovej state, ale aj o realizáciu úprav súvisiacich s počítačovou podporou tohto významného a nezastupiteľného lexikografického projektu. Predstavované dielo registruje a spracúva apelatívnu slovnú zásobu slovenských miestnych dialektov. Slovníkové spracovanie nárečovej lexiky z celého územia národného jazyka podáva informatívny obraz o jazykovozemepisnej, sémantickej a štýlovej diferencovanosti slovenskej nárečovej lexiky. Spolu s rozličnými slovníkmi spisovnej lexiky a historickým slovníkom jazyka tvorí dôležitý a nezastupiteľný komplex lexikografických diel venovaných prezentácii lexiky nášho národného jazyka. Dielo má široké vedecké, kultúrno-spoločenské i praktické poslanie. Prvý diel tohto jedinečného projektu spracúva heslá písmen A – K.