NEWERKLA, Stefan Michael: Sprachkontakte Deutsch – Tschechisch – Slowakisch. Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen: historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen. Frankfurt am Main etc.: Peter Lang Verlag GmbH 2004. 780 s. ISBN 3-631-51753-X.

Newerkla.png

  • Publikácia prof. S. M. Newerklu pôsobiaceho na Inštitúte slavistiky Viedenskej univerzity je doteraz najrozsiahlejšou prácou z oblasti nemecko-českých a nemecko-slovenských jazykových kontaktov; jej súčasťou je aj slovník nemeckých lexikálnych prevzatí v češtine a slovenčine obsahujúci viac ako 3 500 hesiel. Pracovník JÚĽŠ SAV Ľ. Králik doplnil text publikácie o relevantný slovenský lexikálny materiál (najmä zo starších období vývinu slovenského jazyka a zo slovenských nárečí) a podieľal sa na jeho redakcii.