snk_prirucka.png

ŠIMKOVÁ, Mária – GAJDOŠOVÁ, Katarína: Slovenský národný korpus. Používanie, príklady, postupy. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Vydavateľstvo Mikula 2020. 334 s. ISBN 978-80-88814-98-6.

Elektronické jazykové a textové zdroje Slovenského národného korpusu, ktoré sa budujú a rozvíjajú v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV takmer dve desaťročia (od r. 2002), slúžia mnohým záujemcom o vedecké i bežné poznanie slovenského jazyka, jeho používanie a rozvoj. Tvorba, štruktúra a možnosti využitia týchto rozsiahlych (nielen materiálových) zdrojov boli súborne opísané v kolektívnej práci Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania (Šimková – Gajdošová – Kmeťová – Debnár, 2017, 168 s.). Na ňu nadväzuje najnovší titul, v ktorom autorky zúročujú svoje dlhoročné teoretické poznatky z oblasti korpusovej lingvistiky, ako aj skúsenosti z vedenia seminárov pre záujemcov o používanie korpusových zdrojov. Kniha obsahuje praktické ukážky (návody) základných i zložitejších postupov (celkovo 169 zadaní) na vyhľadanie jazykových javov z rôznych jazykových rovín a v rôznych korpusoch, komentované postupy ďalšej práce s vyhľadaným materiálom, opisy jednotlivých (meta)znakov a celých regulárnych výrazov používaných pri efektívnom vyhľadávaní jazykových prostriedkov, inšpirácie na ďalšiu samostatnú prácu s korpusmi a 15 overovacích zadaní. Publikácia je určená lingvistom, učiteľom slovenského jazyka a cudzích jazykov na všetkých stupňoch škôl, prekladateľom, študentom a všetkým záujemcom o poznanie jazyka a jazykového obrazu sveta na báze rozsiahleho materiálu spracovaného v korpusových zdrojoch Slovenského národného korpusu.