JAROŠOVÁ, Alexandra: Slovo v slovníku z hľadiska času a normy. Dve kapitoly o slovenskej lexikografii. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015. 200 s. ISBN 978-80-224-1486-9.

Monografia na ploche dvoch kapitol rozvíja dôležité aspekty dejín a teoretického zázemia slovenskej lexikografie. Prvý pohľad ukazuje existenčné podoby a funkcie slovníkov od stredoveku až doteraz vrátane perspektívy ich vývoja. Ide o systematizujúcu syntézu poznatkov o danej téme doplnenú o nové zistenia a interpretácie. V tejto podobe predstavuje prvý komplexný a kompletný prehľad slovenskej lexikografie, ktorý tu doteraz chýbal. Druhý pohľad ukazuje ako funguje kľúčový a rozlične interpretovaný pojem teoretickej jazykovedy – norma – pri vedeckom opise slovnej zásoby, teda v slovenskej akademickej lexikografii. Tento pojem a jeho chápanie určuje spôsob tvorby slovníkov aj ich kritickú reflexiu, čo autorka demonštruje jednak na príklade vyrovnávania sa slovenčiny s dlhodobou prítomnosťou češtiny, jednak na príklade vyrovnávania sa slovenskej jazykovedy s bohemizmami a lexikálnymi variantmi.