Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2010. 527 s. ISBN 978-80-224-1107-3.

std.png

  • V publikácii sú zhrnuté príspevky, ktoré odzneli na rovnomennej konferencii venovanej PhDr. Kláre Buzássyovej, CSc., v dňoch 11. – 12. marca 2009 v Modre pri Bratislave. Do výsledného celku pribudlo jedenásť príspevkov, ktorých autori sa na konferencii z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť. Publikácia prináša najaktuálnejšie výsledky z teoretických i materiálových (vrátane korpusových) analýz slovenského, českého, srbského, poľského, maďarského a bulharského jazyka. Je cenným príspevkom k rozpracúvaniu otázok a ďalšiemu štúdiu všeobecnej lingvistiky, lexikológie, slovotvorby, sociolingvistiky, korpusovej lingvistiky, jazykovej komparatistiky, dynamiky jazyka, jazykovej kultúry a politiky.