Slovenská reč 1932 – 2002. Vedecká konferencia. Bibliografia. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2003. 360. s. ISBN 80-224-0777-1.

slovenska_rec.png

  • Zborník príspevkov z vedeckej konferencie k 70. výročiu založenia najstaršieho slovenského jazykovedného časopisu – Slovenskej reči. Publikované príspevky potvrdzujú významnú úlohu časopisu Slovenská reč pre vedu o výskume slovenského jazyka, pre teóriu spisovnej slovenčiny, pre dejiny slovenčiny a slovakistického výskumu na Slovensku, ako aj (a to najmä) pre teoretické a praktické otázky jazykovej kultúry. Súčasťou publikácie je úplná bibliografia prác uverejnených v časopise Slovenská reč.