Červeň, Ivan, Dobročka, Edmund, Fejdi, Pavel, Vančová, Iveta: Slovenská kryštalografická terminológia. Bratislava: Veda, 2014. 208 s. ISBN 978-80-224-1361-9

Táto kniha vychádza predovšetkým z publikácie Československé krystalografické názvosloví zostavovanej v rokoch 1985 - 1989 terminologickou komisiou Československej kryštalografickej spoločnosti. V roku 2011 bola publikácia prepísaná do elektronickej podoby. Neobsahuje explicitné definície termínov a je vhodná iba na overovanie správností termínov. Preto vznikla myšlienka spísať terminológiu v štandardnom tvare aj s definíciami. Keďže samostatné definície musia byť presné a stručné, často neposkytujú dostatočný výklad potrebný na osvetlenie súvislostí a pochopenie obsahu termínu. Preto sa autori tejto knihy rozhodli doplniť definície stručnými vysvetľujúcimi komentármi. Na pozadí tohto rozhodnutia bol aj úmysel sprístupniť kryštalografickú terminológiu študentom, ktorý sa s ňou stretávajú prvýkrát. Termíny nie sú zoradené v abecednom, ale vo vecnom poradí, aby vynikla ich vzájomná súvislosť.Kniha je rozdelená na viac častí, na navzájom súvisiace celky. Abecedné registre - slovenský aj anglický - doplnené ekvivalentmi v druhom jazyku, sú súčasťou knihy, takže môžu slúžiť ako slovníky kryštalografických termínov. Používanie niektorých anglických skratiek (napr. RHEED) je natoľko rozšírené, že autori nepovažovali za potrebné navrhovať slovenský ekvivalent. Text obsahuje viaceré termíny používané v širších súvislostiach (napr. difrakcia, symetria, izomorfizmus), ale v definíciách sa zohľadňuje len ich kryštalografický význam.