Slovanský jazykový atlas. Lexikálno-slovotvorná séria. 4. zv. Poľnohospodárstvo. 1. vyd. Ved. red. A. Ferenčíková. Bratislava: Meždunarodnyj komitet slavistov, Komissija Obščeslavianskogo lingvističeskogo atlasa, Slovenská akadémia vied – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Univerzita Komenského – Filozofická fakulta 2012. 266 s., 106 máp. ISBN 978-80-224-1236-0 (spoluautori A. Ferenčíková, M. Chochol, Ľ. Králik, J. Siatkowski, Ž. Ž. Varbot, P. Žigo).

4. zväzok lexikálno-slovotvornej série Slovanského jazykového atlasu predstavuje územnú diferencovanosť lexiky slovanských dialektov spojenej s poľnohospodárstvom ako jedným z najstarších výrobných odvetví slovanských etník. Obsahom zväzku je 106 máp a 1 nemapovaný materiál, ktorých materiálovú bázu tvoria nárečové údaje z celého slovanského jazykového teritória zozbierané v rokoch 1962 – 1990 priamym terénnym výskumom. Mapovanú slovnú zásobu možno zoskupiť do užších tematických okruhov: poľnohospodársky obrábaná pôda, kultivácia pôdy, ovocné dreviny a ich plody, zelenina a olejniny, obilniny, ich časti a vegetačné fázy, úroda a jej ochrana, krmoviny, činitelia a činnosti spojené s poľnohospodárskymi prácami, názvy náradí, ich častí a vlastností a časové úseky spojené s jednotlivými poľnohospodárskymi prácami. Publikácia je dielom medzinárodného autorského kolektívu, na jej príprave sa podieľali členovia všetkých národných komisií Slovanského jazykového atlasu (Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Česko, Chorvátsko, Macedónsko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Čierna Hora, Ukrajina).Slovenskí dialektológovia autorsky participujú na príprave mnohozväzkového Slovanského jazykového atlasu, ktorý vzniká pod záštitou Medzinárodného komitétu slavistov. Atlas predstavuje územnú diferencovanosť 3 400 javov slovanského jazykového areálu v 850 lokalitách od Jadranského mora po Ural vo fonetickej, gramatickej, lexikálnej, slovotvornej a sémantickej rovine.