The Slovak Language in the Digital Age – Slovenský jazyk v digitálnom veku. White Paper Series/Séria bielych kníh. Ed. G. Rehm – H. Uszkoreit. Berlin – New York: Springer 2012. 85 s. ISBN 978-3-642-30370-8 (autorský kolektív: M. Šimková, R. Garabík, K. Gajdošová, M. Laclavík, S. Ondrejovič, J. Juhár, J. Genči, K. Furdík, H. Ivoríková, J. Ivanecký).

slida.png

  • Ide o publikáciu pripravenú s podporou projektu CESAR a METANET a v spolupráci s autormi z celého Slovenska. Obsah knihy zahŕňa históriu vzniku slovenčiny, jej špecifiká oproti ostatným jazykom a osobitne v európskej informačnej spoločnosti a porovnanie stavu podpory pre 30 skúmaných európskych jazykov. Na základe hodnotenia úrovne podpory jazykových technológií vyplynulo, že 21 jazykov má slabú alebo žiadnu podporu a ich digitalizácia je nedostatočná. Medzi ne sa zaraďuje aj slovenčina. Cieľom Série bielych kníh je upozorniť vlády a komerčné sféry krajín, kde je slabá podpora vývoja jazykových technológií, na zaostávanie v tejto oblasti a iniciovať ich záujem o zlepšenie situácie. Online.