Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi

GARABÍK, Radovan – KARČOVÁ, Agáta – ŠIMKOVÁ, Mária – BRÍDA, Radoslav – ŽÁKOVÁ, Adriána: Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi. Bratislava: Vydavateľstvo Mikula 2016. 656 s. ISBN: 978-80-88814-91-7.

Publikácia obsahuje 5 hlavných častí: "Predslov" (krátky kontext vzniku diela), "Úvod" (cieľ a obsah diela, použité metódy, zaujímavosti zo skloňovania podstatných mien v slovenčine), "Slovníková časť" (štruktúra hesla: heslové slovo = reprezentant skupiny slov s rovnakým skloňovaním, všetky tvary = paradigma reprezentanta, príklady na použitie jednotlivých tvarov v textoch z korpusu prim-7.0-frk, zoznam ďalších slov s rovnakou paradigmou), "Bibliografia textových zdrojov" (zoznam bibliografií textov citovaných v rámci príkladov skloňovania), "Abecedný zoznam slov s reprezentantmi príslušných skloňovacích typov" (register podstatných mien uvedených v slovníku s označením rodu a priradením k reprezentatovi). Ide o prvé komplexné korpusovolingvistické zachytenie deklinácie substantív.

V predkladanom diele autorský kolektív zúročuje výsledky doterajších teoretických bádaní najmä v oblasti slovenskej deklinácie a prináša nový pohľad na reálne fungovanie tvarov podstatných mien v slovenčine na základe korpusovolingvistickej analýzy rozsiahleho súboru textov spracovaných v Slovenskom národnom korpuse (v rozsahu približne 1 miliardy slov). V spracovanom slovníku tvarov podstatných mien s dokladmi z korpusových zdrojov sa ukazuje rozmanitosť morfologických zmien pri ohýbaní. Na základe formalizácie týchto zmien je možné odvodiť súbor reprezentantov skloňovacích typov, ktorých je podstatne viac ako skloňovacích vzorov známych zo školskej praxe. Cieľom však nie je nová kodifikácia ani radikálna zmena zaužívanej praxe, ale detailné zachytenie týchto zmien, ich doloženie kontextami s reálne fungujúcimi tvarmi, ako aj zistenie početnosti rovnako sa skloňujúcich slov či nízkej frekvencie až absencie niektorých tvarov. Slovník môže používateľa slovenčiny alebo záujemcu o jej štúdium dobre zorientovať v spôsobe používania podstatných mien v súčasnej slovenčine... Práca je výsledkom originálneho a v domácej lingvistike dosiaľ nevyužitého spôsobu uplatnenia korpusovej metódy. (Časť predslovu a posudku v knihe.)