DOLNÍK, Juraj: Sila jazyka. Bratislava: Kalligram 2012. 368 s. ISBN 978-80-8101-8.

sila_jazyka.png

  • Obsahom monografie je výklad rozmanitých aspektov jazyka viac alebo menej viditeľne spätých s jeho silou. O sile jazyka sa explicitne hovorí v prvej kapitole, ozrejmujúc humboldtovský spôsob myslenia o tomto jave a využívajúc jeho inšpirácie. Výklad však smeruje aj k tomu, aby sa jazyk prejavil v základoch kultúry a nakoniec sa ukázal fundamentálny metodologický problém uchopovania jazyka, formulovaný ako protiklad „jeden jazykový svet vz. dva jazykové svety“. Ďalej sa jazyk kladie do sveta kulturológie a sociálnych významov, aby sa ozrejmila idea, že sila jazyka je silou kultúry a naopak, ako aj tézy, že sila spisovného jazyka je skrytá v jeho sociálnych významoch. Potom sa jazyk posúva do perspektívy cudzosti a sila jazyka sa spája s otázkou, ako pôsobí jazyk na formovanie a zmeny v interetnických vzťahoch, a teda v interkultúrnej interakcii. Fenomén cudzosť sa objavuje aj v translatologickom kontexte: prekladanie sa vníma ako konfrontácia pôsobenia síl dvoch jazykov a vyrovnávanie sa s problémami, ktoré sa vynárajú pri vnášaní východiskového textu do cieľového kultúrneho prostredia vzhľadom na silové diferencie jazykov. Kniha je ponukou odborníkom v spoločenskovedných disciplínach, ktorí sa zaujímajú o otázky vyplývajúce z pôsobenia jazyka na jednotlivcov aj kolektívy.