GARABÍK, Radovan – KMEŤOVÁ, Beáta – KARČOVÁ, Agáta – BOBEKOVÁ, Kristína – MAJCHRÁKOVÁ, Daniela – CHLPÍKOVÁ, Katarína: Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu. Rec. Marko Tadić, Patrice Pognan. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. 848 s. ISBN 978-80-224-1699-3.

Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu obsahuje rozsiahle, reprezentatívne a prehľadne spracované údaje o zakončení tvarov slov v slovenčine spolu so štatistickým spracovaním ich výskytov a distribúcie, založené na referenčnom korpuse súčasnej slovenčiny. Ide o prvý slovenský slovník svojho druhu (aj v okolitých krajinách), v ktorom sú zahrnuté a systematicky spracované zakončenia slov na základe rozsiahleho korpusového materiálu nielen v ich základnom tvare, ale aj vo všetkých tvaroch paradigmy. Slovník ako praktická referenčná príručka typických i menej častých zakončení slov je určený odbornej i širšej laickej verejnosti. Okrem informácií o používaní zakončení tvarov slov čitateľom poskytuje rýchlu orientáciu vo frekvencii realizácie gramatických kategórií a napomáha odhaľovať neintuitívne javy a vzťahy v jazyku, vďaka čomu má slovník potenciál podnietiť a podporiť prehĺbený gramatický výskum slovenčiny.