SMATANA, Miloslav – BALLEKOVÁ, Katarína – HLÔŠKOVÁ, Hana – HOLEC, Roman: Rozpamätávanie. Prvá svetová vojna jazykom prastarých otcov a materí. Ed. Miloslav Smatana – Katarína Balleková – Martina Kopecká – Dagmar Šimunová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015. 260 s. ISBN 978-80-224-1495-1.

Monografia o vojnovej kataklizme spred 100 rokov z dielne Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV ponúka v dvoch na seba nadväzujúcich častiach (štúdie a pramene o nárečiach) svedectvo o histórii zachytené v archíve zemepisných nárečí, akými sa hovorilo v 1. polovici 20. storočia. Obsah textovej antológie dopĺňa diferenčný výkladový slovník z oblasti militárií, ktorý čitateľovi zjednodušuje zrozumiteľnosť dobových rozprávaní. Autori jednotlivých kapitol (lingvista, folkloristka, historik) interpretujú každý z pohľadu svojej vednej disciplíny pramenný nárečový materiál sprístupnený v kritickom vydaní v najrozsiahlejšej časti monografie – v antológii textov rozčlenenej do 5 tematických častí. Nárečové spomienkové rozprávania, zaznamenané v rámci dialektologických výskumov v 30. – 70. rokoch 20. storočia, tvoria vzácny súbor slovesných prameňov, ktoré dokumentujú národnú históriu cez osobnú prizmu zážitkov účastníkov prvej svetovej vojny, a tak tvoria pilier a neoficiálny dokument nehmotného kultúrneho dedičstva. Významnou pridanou hodnotou publikácie je jej interdisciplinárnosť. Lingvisticky zameraný, populárno-vedecky ladený prístup dialektológov pri predstavení nárečí z územia takmer celého Slovenska naznačuje ďalšie výskumné možnosti pre folkloristiku, históriu, sociálnu antropológiu a iné vedné odbory.