ĎUROVIČ, Ľubomír: Predhistória spisovnej slovenčiny. Eds. Slavomír Ondrejovič, Júlia Behýlová. Rec. Juraj Dolník, Miroslav Dudok. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. 198 s. ISBN 978-80-224-1680-1.

Výber z diela Ľubomíra Ďuroviča (1925) obsahuje state analyzujúce obdobie vývinu od Veľkej Moravy až po súčasnosť. Autor sa venuje najvýraznejším etapám tohto procesu a jednotlivé štúdie autobiograficky začleňuje do vývoja svojho jazykovedného myslenia. Štúdie vznikali v priebehu viac než tridsaťročného procesu rozširovania a korigovania autorovho vtedajšieho poznania. Vo filologických analýzach Bardejovského katechizmu (1581), otázkach kodifikácie pred Bernolákom, ako aj úvahách o začiatkoch spisovnej slovenčiny v 17. a 18. storočí sa osvetľujú aj konfesionálne, ideologické, cirkevno-právne a politické faktory. Autor venuje veľa pozornosti slovenskej vývinovej línii v spisovnej češtine i češtine na Slovensku. U Pavla Doležala objavuje počiatky výkladov mnohých neskorších gramatikov, Jozefa Dobrovského nevynímajúc, a analyzuje aj diela Tobiáša Masnicia a Daniela Krmana. Vydanie publikácie sa zakladá na spolupráci Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, Katedry slovenského jazyka a literatúry Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Katedry slovenského jazyka Prešovskej univerzity v rámci projektu Jazyková norma a jej kodifikácia.