ORGOŇOVÁ, Oľga – DOLNÍK, Juraj: Používanie jazyka. Bratislava: Univerzita Komenského 2010. 229 s. ISBN 978-80-223-2925-5.

  • Učebnica obsahuje originálne spracovanie fundamentálnych výkladov jazykového obrazu sveta a výsledkov výskumov autorov v oblasti diskurznej analýzy a otázok týkajúcich sa racionality a iracionality v jazyku. Vymedzená látka je spracovaná tak, aby jednak rozšírila znalostný horizont študentov druhého a tretieho stupňa univerzitného štúdia a jednak nastolila teoretickometodologické aj praktickovýskumné problémy, takže je použiteľná aj ako potenciálny zdroj informácií a stimulov na riešenie aktuálnych otázok spätých s pragmatickým aspektom jazyka v najširšom zmysle.