Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovateľnaja. Vypusk 9. Čelovek. Red. J. Siatkowski – J. Waniakowa. 1. vyd. Krakov: Meždunarodnyj komitet slavistov, Komissija Obščeslavianskogo lingvističeskogo atlasa – Poľskaja akademija nauk, Institut poľskogo jazyka 2009. 218 s. ISBN 978-83-88866-68-5 (spoluautori P. Žigo, A. Ferenčíková, Ľ. Králik, M. Chochol).

  • V IX. zväzku lexikálno-slovotvornej série Slovanského jazykového atlasu sa spracúva tematický okruh Človek. Podstatou štruktúrnej, areálovej aj typologickej charakteristiky nárečovej slovnej zásoby všetkých slovanských jazykov je diferenciácia pomenovania častí ľudského tela ako primárneho významu lexémy a na ňu nadväzujúce postihovanie procesov rozširovania primárnych významov slov do inej tematickej oblasti. Typologická charakteristika slovotvorných postupov z areálového hľadiska je súčasťou postihovania konfigurácie jednotlivých jazykových areálov (súvislý – prerušovaný), ich rozsahu (veľký – stredný – malý), množstva a povahy jazykov tvoriacich areál (príbuzné – nepríbuzné, monolingválny – polylingválny), dynamickosti areálov (stabilný – labilný) či hľadania vzťahu konkrétneho areálu k makrotypu (priľahlý – laterálny – vzdialený). Takouto areálovou interpretáciou sa postihujú prirodzené vývinové tendencie v jazykoch bez ich vedomého regulovania a výsledky tohto typu svojou poznávacou hodnotou presahujú hranice dialektológie, resp. jazykovedy a poskytujú hodnotné informácie o interkultúrnych vzťahoch nositeľov jednotlivých slovanských jazykov.