ĎUROVIČ, Ľubomír: Vybrané štúdie I. O slovenčine a Slovensku. / On the Slovak Language and Slovakia. Ed. J. Bosák. Bratislava: Veda 2004. 428 s. ISBN 80-224-0806-9.

o_slovencine_a_slovensku.png

  • Prvý knižný výber štúdií profesora Ľubomíra Ďuroviča (Fonológia, Gramatika, Dejiny spisovnej slovenčiny, Kultúrna história), ktoré publikoval zväčša v zahraničí, predstavuje významný poznatkový zdroj aj inšpiračné žriedlo. Prakticky niekoľko generácií na Slovensku od 60. rokov, keď emigroval, sa až do r. 1989 nemohlo oboznámiť s týmito vo svete uznávanými prácami. Je to významný vklad do tezauru produktov slovenskej duchovnej kultúry, svedectvo myslenia slovenského intelektuála v druhej polovici 20. storočia, myslenia, ktoré má korene v domácej intelektuálnej tradícii, ale súčasne je zakotvené aj v intelektuálnom prostredí západnej proveniencie. Publikácia je určená nielen domácim lingvistom a slavistom, ale môže dobre poslúžiť aj pri štúdiu slovenčiny na zahraničných univerzitách.