JÓNA, Eugen: Novohradské nárečia. Ed. P. Žigo. Bratislava: Veda, 2009. 164 s. ISBN 978-80-224-1070-0.

novohradske_narecia.png

  • Monografia, ktorá vyšla z rukopisnej pozostalosti Eugena Jónu, obsahuje základné poznatky o genéze, štruktúre a systéme novohradských nárečí. Je výsledkom dlhoročného bádania, vyhodnocovania poznatkov klasickej slovenskej aj českej dialektológie. Opis a interpretácia nárečového materiálu sa opiera o množstvo integračných znakov skúmaného areálu s okolím a o vnútorne členenie mikroregiónov s množstvom diferenciačných prvkov. Mnohé z týchto prvkov, najmä charakteristické hláskoslovné znaky a slovná zásoba, sa ako typické prvky južnostredoslovenského nárečového územia dopĺňajú na základe autorovho vlastného vyhodnotenia rozsiahlej pramennej základne. Metódy, ktoré uplatnil E. Jóna v monografii Novohradské nárečia, odrážajú klasickú slovenskú dialektologickú školu. Poznávacia hodnota diela je aj v tom, že okrem vedeckej časti obsahuje rozsiahly súbor nárečových textov ako potenciálne východisko ďalších nárečových výskumov.

PDF