NOVÁK, Ľudovít: Súborné dielo. I. diel (1929 – 1934). Ed. J. Behýlová, S. Ondrejovič, J. Sabol. Bratislava: Veda 2019. 528 s. ISBN 978-80-224-1777-8.

Ľudovít Novák Prvý zväzok súborného diela Ľudovíta Nováka (1908 – 1992) obsahuje chronologicky usporiadané žánrovo rôznorodé texty Ľudovíta Nováka z rokov 1929 až 1934, ktoré boli publikované v rozličných jazykoch a na rozličných miestach. V úvodnej štúdii Jazykovedné dielo akademika Ľudovita Nováka J. Sabol hodnotí zakladateľskú a priekopnícku prácu Ľ. Nováka v oblasti slovenskej fonológie a ortoepie, fonologických a čiastočne i morfologických dejín slovenčiny a osobitne v priestore všeobecnej jazykovedy. S. Ondrejovič sa v štúdii Sociálne a sociofonetické aspekty diela Ľudovíta Nováka venuje inšpirujúcim jazykovedným, legislatívnym, sociolingvistickým i politologickým odkazom Ľ. Nováka. Ľ. Novák bol priamym účastníkom jazykových „zápasov“ o slovenčinu hlavne v 30. rokoch 20. storočia, písal o jazykovej situácii na Slovensku po vzniku Československej republiky, o príprave Pravidiel slovenského pravopisu (1931), o založení časopisu Slovenská reč, o prácach na slovenskej odbornej terminológii, o vývine a charaktere básnickej reči, o používaní slovenčiny v rozličných sférach spoločenského života atď. Slovenskej lingvistike zanechal vzácny vedecký odkaz v ortoepii a ortografii, v interpretácii umeleckého štýlu, v synchronickej a historickej fonológii, v dejinách slovenského jazyka i vo všeobecnej jazykovede. V mnohom ho možno považovať za pokračovateľa v diele Ľudovíta Štúra. Texty v prvom z troch pripravovaných zväzkov vychádzajú v podobe zodpovedajúcej pôvodnej jazykovej norme z konca 20. a začiatku 30. rokov 20. storočia.

Publikácia je dostupná tu.