Ľudovít Novák ĽUDOVÍT NOVÁK. Súborné dielo III. (1936 - 1967). Ed. J. Behýlová. Bratislava: VEDA, 2022. 576 s. ISBN 978-80-224-1961-1.

Tretí zväzok súborného diela Ľ. Nováka mapuje jeho vedeckú a popularizačnú činnosť v rokoch 1936 – 1967. Príspevky boli pôvodne publikované vo forme časopiseckých a zborníkových statí v rozličných jazykoch a na rozličných miestach. Tematický okruh prác Ľ. Nováka má široký záber od nárečovej problematiky a vývinu spisovného jazyka cez vnútorné dejiny slovenčiny a riešenie hláskoslovných zmien, od fonologickej interpretácie slovenčiny a jej ortoepických noriem, od konfrontačnolingvistických, areálovolingvistických a jazykovotypologických úvah po problematiku organizácie vedeckého života na Slovensku a pod. Úctyhodný je i žánrový okruh prác: od odborných článkov a zásadných štúdií, ktorými utváral novú metalingvistickú paradigmu v modernej slovenskej jazykovede po recenzie, referáty a glosy.

Publikácia je dostupná tu.


Ľudovít Novák ĽUDOVÍT NOVÁK. Súborné dielo II (1935). Ed. J. Behýlová. Bratislava: VEDA, 2022. 464 s. ISBN 978-80-224-1960-4.

Druhý zväzok súborného diela priekopníka modernej slovakistiky a slovenskej jazykovedy otvára popularizačná publikácia Jazykovedné glosy k československej otázke, ktorá naposledy vyšla v roku 1936 (prvé vydanie je z roku 1935). Nasledujú žánrovo rôznorodé texty, publikované v rozličných jazykoch a na rozličných miestach: chronologicky usporiadané vedecké a odborné štúdie, menšie články a diskusné príspevky, úvody, predslovy, recenzie, referáty, popularizačné články, drobnosti, časopisecké bibliografické prehľady, správy a jubilejné články.

Publikácia je dostupná tu.


Ľudovít Novák ĽUDOVÍT NOVÁK. Súborné dielo I (1929 – 1934). Ed. J. Behýlová, S. Ondrejovič, J. Sabol. Bratislava: Veda 2019. 528 s. ISBN 978-80-224-1777-8.

Prvý zväzok súborného diela Ľudovíta Nováka (1908 – 1992) obsahuje chronologicky usporiadané žánrovo rôznorodé texty Ľudovíta Nováka z rokov 1929 až 1934, ktoré boli publikované v rozličných jazykoch a na rozličných miestach. V úvodnej štúdii Jazykovedné dielo akademika Ľudovita Nováka J. Sabol hodnotí zakladateľskú a priekopnícku prácu Ľ. Nováka v oblasti slovenskej fonológie a ortoepie, fonologických a čiastočne i morfologických dejín slovenčiny a osobitne v priestore všeobecnej jazykovedy. S. Ondrejovič sa v štúdii Sociálne a sociofonetické aspekty diela Ľudovíta Nováka venuje inšpirujúcim jazykovedným, legislatívnym, sociolingvistickým i politologickým odkazom Ľ. Nováka. Ľ. Novák bol priamym účastníkom jazykových „zápasov“ o slovenčinu hlavne v 30. rokoch 20. storočia, písal o jazykovej situácii na Slovensku po vzniku Československej republiky, o príprave Pravidiel slovenského pravopisu (1931), o založení časopisu Slovenská reč, o prácach na slovenskej odbornej terminológii, o vývine a charaktere básnickej reči, o používaní slovenčiny v rozličných sférach spoločenského života atď. Slovenskej lingvistike zanechal vzácny vedecký odkaz v ortoepii a ortografii, v interpretácii umeleckého štýlu, v synchronickej a historickej fonológii, v dejinách slovenského jazyka i vo všeobecnej jazykovede. V mnohom ho možno považovať za pokračovateľa v diele Ľudovíta Štúra. Texty v prvom z troch pripravovaných zväzkov vychádzajú v podobe zodpovedajúcej pôvodnej jazykovej norme z konca 20. a začiatku 30. rokov 20. storočia.

Publikácia je dostupná tu.