NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Research. Ed. R. Garabík – J. Levická. Brno: Tribun EU 2009. 406 s. ISBN 978-80-7399-875-2.

NLP.png

  • Zborník príspevkov z konferencie Slovko konanej v dňoch 25. - 27. novembra 2009 mapuje výskum v oblasti korpusovej a výpočtovej lingvistiky na Slovensku, v Českej republiky, Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, Francúzsku, Chorvátsku, Maďarsku, Nemecku, Nórsku, Holandsku a ďalších krajinách.