Neologizmy v terminológii marketingu. Vedecký seminár o problematike neologizmov v obchodných disciplínach, Bratislava 28. apríla 2010. Red. J. Levická – K. Viestová. Brno: Tribun 2010. 146 s. ISBN 978-80-7399-944-5.

neologizmy.png

  • Téma zborníka vychádza z projektu MŠ SR a SAV VEGA 2/0091/09 Spracovanie obchodnovednej terminológie pre potreby Slovenskej terminologickej databázy s dôrazom na analýzu terminologických neologizmov, ktorý Jazykovedný ústav Ľ. Štúra rieši v spolupráci s Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zborník analyzuje aktuálne terminologické témy a rozširuje prehľad o stave terminológie v tejto oblasti, ako aj o postojoch jej používateľov. Samotný projekt, ktorého súčasťou zborník je, má preto veľký potenciál odstrániť nejednotnosť a prílišnú variantnosť zvolenej časti terminologickej sústavy ekonómie.