ŠTÚR, Ludevít: Nauka reči slovenskej. I. Text (faksimile). 1. vyd. Na vydanie pripravili Ľ. Ďurovič – S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2006. 216 s. ISBN 80-224-0916-2.

ŠTÚR, Ludevít: Nauka reči slovenskej. II. Komentáre. Bibliografia. Komentáre E. Jóna – Ľ. Ďurovič, bibliografia S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2006. 323 s. ISBN 80-224-0917-0.

nauka_reci_slovenskej.png

  • Dvojzväzkové akademické vydanie Nauky reči slovenskej Ľ. Štúra, ktoré pôvodne vyšlo v r. 1846. V prvom zväzku sa odtláča faksimile tohto vydania a druhý obsahuje podrobnú analýzu tohto základného diela, ktorým sa pred viac ako poldruha storočím uviedol do nášho národného života súčasný spisovný jazyk. V komentároch sa podrobne spracúvajú témy spoločenských podmienok vzniku Štúrovej slovenčiny, hláskoslovie, fonematický systém, tvaroslovie, paradigmatika, syntax, slovotvorba a pridáva sa aj bibliografia Štúrových prác o jazyku i prác o Štúrovi, ktoré sa dotýkajú jazyka a kodifikácie.