Motivované slovo v lexikálnom systéme jazyka. Zborník zo 7. medzinárodnej konferencie Komisie pre výskum tvorenia slov v slovanských jazykoch pri Medzinárodnom komitéte slavistov, Bratislava 27. 9. – 1. 10. 2004.

Ed. Klára Buzássyová – Bronislava Chocholová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2013. ISBN 978-80-224-1309-1.

Knižná publikácia obsahuje príspevky zo 7. medzinárodnej konferencie, ktorú zorganizovali 27. 9. - 1. 10. 2004 v Bratislave slovenskí členovia Medzinárodnej komisie pre výskum tvorenia slov pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Cieľom a ústrednou témou konferencie bolo objasniť úlohy slovotvornej motivácie v lexikálnom systéme a pripomenúť si tak vedeckú orientáciu zosnulého slovenského člena komisie prof. PhDr. Juraja Furdíka, CSc.(† 2002), ktorý bol túto tému navrhol. V štúdiách popredných zahraničných a domácich jazykovedcov sa skúmajú rozličné aspekty ústrednej témy: kognitívno-semiotický aspekt motivovaných slov, motivačné vzťahy ako systémotvorný faktor lexiky; tento jav sa objasňuje a ilustruje na viacerých významových zoskupeniach lexikálnych jednotiek, ktoré možno interpretovať ako výsledok kultúrnošpecifickej konceptualizácie, na termínoch ako prekladových ekvivalentoch, na vzťahu motivačných príznakov a sémantických komponentov lexikálneho významu. Časť príspevkov sa venuje spresňovaniu vymedzenia a teoretickej interpretácii univerbizovaných slov, kompozít, kalkov a hybridného tvorenia slov ako výsledku procesov, ktoré sú aktívne v súčasných slovanských jazykoch. Motivačné príznaky sa skúmajú v porovnávacom aspekte, so zohľadnením úlohy jazykových kontaktov blízko príbuzných jazykov, ako aj v lexikografickej dimenzii.