Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Ed. J. Dolník. 1. vyd. Bratislava: Veda 2010. 466 s. ISBN 978-80-224-1159-2 (autorský kolektív: J. Dolník, M. Dudok, J. Hansmanová, M. Ivanová, N. Janočková, J. Kesselová, M. Mošaťová, M. Ološtiak, J. Vaňko, P. Žigo).

morfologicke_aspekty.png

  • Kolektívne dielo Morfologické aspekty slovenčiny vzniklo ako reakcia na koncepciu, anticipovanú na explanačno-deskriptívnom prístupe. Autori jednotlivých kapitol reagujú na aktuálnu potrebu aktualizovaného opisu tvaroslovia slovenského jazyka, ktoré by nadväzovalo Morfológiu slovenského jazyka z roku 1966 a vytyčujú kontúry ďalšieho výskumu s vyústením do syntetizujúceho opisu tvaroslovia súčasnej spisovnej slovenčiny.