MAJTÁN, Milan: Z lexiky slovenskej toponymie. Bratislava: Veda 1996. 192 s. ISBN 80-224-0480-2.

  • Cieľom monografie M. Majtána Z lexiky slovenskej toponymie je syntetické spracovanie slovenskej toponymie, predovšetkým anojkonymickej lexiky, z lingvistického a onomastického hľadiska. Autor charakterizoval štruktúrno-typologickú a lexikálnu stránku slovenskej toponymie, analyzoval jednotlivé slová, slovné základy, odvodené slová, slovné čeľade a významové skupiny. Publikácia obsahuje aj 50 mapiek, ktoré naznačujú areálové rozšírenie slov a ich variantov.

PDF