Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach. Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 2. – 3. apríla 2001 v Budmericiach. Ed. M. Považaj. Bratislava: Veda 2005. 179 s. ISBN 80-224-0858-1.

kvantita_v_spisovnej_slovencine.png

  • Zborník prináša materiály z vedeckej konferencie, na ktorej sa prezentoval detailný pohľad na problematiku kvantity v spisovnej slovenčine, uplatňovania pravidla o rytmickom krátení a výnimiek z tohto pravidla. Príspevky sa venujú historicko-synchronickým a derivačným signálom kvantity v slovenčine, dynamike kvantity, regulácii kvantity v rámci slova, histórii kodifikácie rytmického zákona v slovenčine, kvantitatívnym alternáciám,kvantite v slovenských nárečiach aj ďalším aspektom súvisiacim s kvantitou v slovenčine.