Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia. Zborník referátov. Eds. Alexandra Chomová, Jaromír Krško, Iveta Valentová. Bratislava: Veda, 2019. 539 s. ISBN 978-80-224-1732-7.

Zborník z jubilejnej 20. slovenskej onomastickej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 26. – 28. júna 2017 v Banskej Bystrici, zahŕňa štúdie skúsených domácich i zahraničných účastníkov i mladších adeptov tejto vednej disciplíny. Štúdie obsahujú výsledky klasických výskumov a analýz onymie, ale zachytávajú aj súčasné trendy a metodologické postupy v onomastike s prihliadnutím na interdisciplinárne aspekty a navrhujú riešenia aktuálnych problémov. Jednotlivé príspevky sú tematicky zamerané na všeobecné teoretické otázky onomastiky, onomastickú metodológiu a predovšetkým na problematiku onomastickej terminológie a na analytické spracovanie a syntézu toponymického, antroponymického a chrématického materiálu. Nechýbajú ani príspevky z oblasti literárnej onomastiky.