js_34.jpg

KOPECKÁ, Martina: Kodifikačné tendencie v Pravidlách slovenského pravopisu z rokov 1931-2013. Bratislava: Veda, 2019. 378 s. Jazykovedné štúdie, XXXIV. ISBN 978-80-224-1814-0.

Autorka publikácie sa zaoberá skúmaním vývinu kodifikácie spisovnej slovenčiny a ustaľovania jej noriem od začiatku 30. rokov 20. storočia po začiatok druhého desaťročia 21. storočia v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré boli publikované v rokoch 1931, 1940, 1953 (až 1971), 1991 (až 2013), a v neschválenom návrhu Pravidiel slovenského pravopisu z roku 1939. Téma publikácie je analyzovaná v kontexte dobových jazykových, spoločenských, kultúrnych a politických udalostí. Tretia, ústredná, kapitola predstavuje opis pravopisných a jazykových (hláskoslovných, tvaroslovných a slovotvorných) pravidiel a vysvetľujú sa v nej zmeny, ku ktorým došlo v jednotlivých pravopisných príručkách. Na analyzované pravopisné a jazykové pravidlá autorka nazerá aj s ohľadom na najnovšie poznatky spracované v prvých troch zväzkoch Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006, 2011, 2015) a Slovenského národného korpusu.