Jazykovedné štúdie XXXI. Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu). Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Bratislava: VEDA 2014. 190 s. ISBN 978-80-224-1391-6.

Zborník obsahuje príspevky, ktoré boli prezentované na medzinárodnej konferencii v júni 2012 v Bratislave, ktorá sa realizovala pri príležitosti 10. výročia vzniku špecializovaného pracoviska Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied. Zborník príspevkov ponúka prehľad moderných jazykových technológií a nástrojov v oblasti počítačového spracovania prirodzeného jazyka. Slovenskí i zahraniční autori v ňom sumarizujú súčasný stav jazykových technológií na Slovensku a v okolitých krajinách a zároveň vyjadrujú svoje predstavy o budúcom smerovaní vývoja jazykových nástrojov a technológií.

PDF