Slovenskí jazykovedci: súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov 2011 – 2015. Zost. Júlia Behýlová. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. 562 s. ISBN 978–80-224-1634-4.

Siedmy zväzok súbornej personálnej bibliografie slovenských slovakistov a slavistov pokračuje v mapovaní slovenskej lingvistickej produkcie od zrodu profesionálnej jazykovedy na Slovensku v r. 1925 takmer až po súčasnosť. Kniha nadväzuje na predchádzajúce bibliografické kompendiá a zachytáva život slovenskej jazykovedy v bibliografickom zrkadle v 21. storočí. Bibliografická časť obsahuje údaje o 226 jazykovedcoch. V každom hesle prináša po základných biografických údajoch o autorovi bibliografiu jeho diel za roky 2011 – 2015. Osobitne sa zachytáva spolupráca, prekladateľská, editorská a redakčná činnosť autora a literatúra o ňom. 170 medailónov si jazykovedci autorizovali, 43 hesiel je venovaných už nežijúcim jazykovedcom, 13 hesiel vychádza v neautorizovanej podobe. Publikácia je doplnená vecným a menným registrom. Spolu s predchádzajúcimi dielmi bude dobrou pomôckou pre každého jazykovedca, ale i ďalších záujemcov o štúdium prác slovenských slovakistov a slavistov, ako aj výborným prameňom štúdia dejín slovenskej jazykovedy.