jaz_prob.jpg

Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá. Ed. Silvia Duchková. Bratislava: Veda, 2020. 187 s. ISBN 978-80-224-1801-0

Zborník je publikáciou príspevkov z rovnomennej konferencie, ktorá bola súčasťou výskumného projektu zameraného na analýzu nových smerovaní vo vývine súčasnej slovenčiny s dôrazom na používateľské hľadisko. Projekt riešili v r. 2014 – 2017 pracovníčky oddelenia jazykovej kultúry a terminológie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Okrem prezentovania práce členiek grantového kolektívu zborník obsahuje príspevky jazykovedcov z iných vedeckých pracovísk, ktorí na konferencii predstavili svoje témy a názory v rámci širokej problematiky „súčasná situácia hovoriaceho po slovensky, jeho nároky a potreby“.