JAZYKOVEDNÉ DIELO ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V HISTORICKÝCH A SÚČASNÝCH INTERPRETÁCIÁCH. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Eds. S. Ondrejovič – J. Kmiťová. Bratislava: Veda 2017. 208 s. ISBN 978-80-224-1565-1.

Zdalo by sa, že o Ľudovítovi Štúrovi bolo napísaného už toľko, že iba ťažko možno priniesť o jeho jazykovednom diele niečo nové. Pokúsilo sa o to 14 renomovaných domácich i zahraničných jazykovedcov, prekladateľov a literárnych vedcov, ktorí sa Štúrovi a jeho dielu venujú dlhodobejšie. Publikácia je, na rozdiel od podobných publikácií, ktoré vznikli v roku 2015, t. j. pri 200. výročí narodenia Ľ. Štúra, zameraná najmä na jazykovedné a kodifikačné dielo a myšlienkový svet Ľ. Štúra v dobových a súčasných súvislostiach. V zborníku nájdu čitatelia nasledujúce príspevky: Dolník, J.: Myšlienkový svet Ľudovíta Štúra – Ondrejovič, S.: Ľudovít Štúr a Martin Hattala – Žigo, P.: Ambície, doxy a paradoxy Ľudovíta Štúra – Kralčák, Ľ.: Explanačný základ Štúrovej gramatiky – Lifanov, K.: Kodifikácia Ľ. Štúra ako dôsledok zmeny jazykovej situácie na Slovensku – Kačala, J.: Idey Jána Hollého medzi Štúrovými dôvodmi za spisovný jazyk na stredoslovenskom základe – Ferenčíková, A.: Štúrova kodifikácia vo svetle nárečových výskumov – Bžoch, A.: Tri slovenské preklady Štúrovho „Slovanstva a sveta budúcnosti“ – Muziková, K.: Štúrovská kodifikácia v praxi – Rágyanszki, G.: Slovenská Mluvňica Štefana Jančoviča – Skladaná, J.: Frazeológia v diele Ľudovíta Štúra – Pančíková, M.: Ohlasy na Slovenčinu a Slovensko v poľskej tlači – Pekarovičová, J. – Ľos Ivoríková, H.: Ľudovít Štúr očami zahraničných slovakistov – Žiláková, M.: Prívrženci Ľudovíta Štúra na dolnozemských jazykových ostrovoch.