Jazyk v komunikácii. Medzinárodný zborník venovaný Jánovi Bosákovi. Ed. S. Mislovičová. Bratislava: Veda 2004. 252 s. ISBN 80-224-0809-3.

jazyk_v_komunikacii.png

  • Štúdie domácich a zahraničných jazykovedcov z oblasti sociolingvistiky, dynamiky jazyka, morfematiky a tvorenia slov ako hlavných výskumných oblastí jubilujúcej poprednej osobnosti slovenskej jazykovedy. Autori v nich riešia aktuálnu problematiku vzťahu sociolingvistiky, systémovej lingvistiky a spisovného jazyka, normy, tému situácie národných jazykov dnes a v najbližšej budúcnosti, vzťah komunikačných sfér a štýlov, sociolektov. Štúdie sú venované aj témam determinánt a modelov jazykovej politiky, slovníku v politicko-ideo-logickom diskurze, „boju pomocou slov“; slovenčine v existenčných podmienkach enklávy a ďalším aktuálnym témam.