DOLNÍK, Juraj: Jazyk – človek – kultúra. Bratislava: Kalligram 2010. 224 s. ISBN 978-80-8101-377-5.

  • Obsahom knihy sú výklady rozmanitých väzieb jazyka s mentálnym svetom človeka, s jeho správaním a konaním, ako aj s kultúrnym svetom jeho nositeľov. Zahŕňa výsledky aktuálneho autorovho skúmania vzťahu jazyka k racionalite, emocionalite a volitivite človeka, k rozličným stránkam kultúry a jazyka ako objektu nazerania z perspektívy kultúry. Autor výrazne posúva predmet jazykovedného poznávania do kulturologickej sféry a ukazuje cestu k plodnej lingvistickokulturologickej kooperácii pri skúmaní miesta jazyka v kultúrnom svete jeho nositeľov. Ukazuje, ako môže byť lingvistika užitočná pri poznávaní človeka formovaného jeho kultúrnym prostredím a súčasne stvárňujúceho toto prostredie a akým smerom sa má uberať jazykovedné bádanie orientované na využívanie sprostredkujúcej funkcie poznávania jazyka pri skúmaní človeka a kultúry.