Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zost. J. Dolník. Bratislava: Univerzita Komenského 2005. 318 s. ISBN 80-223-2023-4.

jazyk_a_komunikacia.png

  • Príspevky v zborníku sú rozdelené do nasledujúcich tematických častí: deskripcia a explanácia, štylistika a textika, jazyky v kontakte, sociolingvistické etudy, lexika a korpusová lingvistika.