Jazyk a jazykoveda v pohybe. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča. Ed. S. Mislovičová. Bratislava: Veda 2008. 572 s. ISBN 978-80-224-1026-7.

jazyk_a_jazykoveda_v_pohybe.png

  • Kompendium je venované S. Ondrejovičovi, vyhranenému predstaviteľovi tzv. sociolingvistického smeru v súčasnej slovenskej lingvistike. Príspevky od jednotlivých domácich a zahraničných autorov, z ktorých väčšina odznela na konferencii 17. – 19. apríla 2006, pokrývajú nasledujúce témy: sociolingvistika a etnolingvistika, všeobecná jazykoveda, otázky spisovného jazyka a jazykovej kultúry, ortoepie, lexikálnej a syntaktickej sémantiky a textológie, ale aj problémy jazykovej politiky, jazykovednej historiografie a encyklopedistiky.

PDF