JAZYK A JAZYKOVEDA V POHYBE II. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča. Zborník z medzinárodnej konferencie (Socio)lingvistika - perspektívy, limity a mýty (Smolenice 11. - 13. 4. 2016). Eds. B. Chocholová - L. Molnár Satinská - G. Múcsková. Bratislava: Veda 2017. 576 s. ISBN 978-80-224-1605-4