HOMIŠINOVÁ, Mária – UHRINOVÁ, Alžbeta - ONDREJOVIČ, Slavomír: Jazyk a identita poslancov slovenských menšinových samospráv v Maďarsku. Výsledky empirického výskumu dvoch volebných období 2002 – 2010. Békešská Čaba: Progress 2013. 162 s. ISBN 978-615-5330-1.

V publikácii sa na základe rozsiahleho sociologického a sociolingvistického dotazníkového výskumu slovenských menšinových samospráv, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2002 – 2010, študujú jazykovo-komunikačné procesy prebiehajúce v slovenských menšinových samosprávach v Maďarsku. Skúma sa pritom miera používania minoritného a majoritného jazyka, znalosť slovenčiny a miera spokojnosti s ňou, resp. s jej jednotlivými varietami. Ďalej sa venuje pozornosť jazykovej interferencii, pričom sa hodnotia najmä „dve slovenčiny“ (slovenčina na Slovensku a slovenčina v Maďarsku), študujú sa názory na možnosti zdokonaľovania sa v slovenčine v Maďarsku, sledujú sa prostriedky domácej masovej komunikácie a ich jazyk, ako aj miesto materinského jazyka v hierarchii hodnôt i prežívanie príslušnosti k minoritnému spoločenstvu.