Historický slovník slovenského jazyka. T – V. Red. M. Majtán – R. Kuchar – J. Skladaná. 1. vyd. Bratislava: Veda 2005. 700 s. ISBN 80-224-0862-X (kolektív autorov: M. Giger, A. Hríbiková, M. Kováčová, E. Krasnovská, T. Laliková, M. Majtán, R. Ondrejková, A. Osadská, J. Skladaná, I. Valentová).

hssj_t_v.png

  • Historický slovník slovenského jazyka predstavuje výsledok mnohoročnej práce autorského kolektívu kvalifikovaných a skúsených vedeckých a odborných pracovníkov oddelenia dejín slovenčiny Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Šiesty zväzok sedemzväzkového lexikografického diela spracúva slovnú zásobu kultivovanej kultúrnej slovenčiny z predspisovného obdobia, doloženú v rukopisných i tlačených slovenských jazykových pamiatkach 15. – 18. storočia. Spoločenským a edičným podmienkam prispôsobená koncepcia diela rieši Historický slovník slovenského jazyka ako slovník stredného typu odborne a úsporne spracúvajúci v písomnostiach doloženú slovnú zásobu slovenčiny. Vydaním šiesteho zväzku a tým, že podstatne pokročilo spracovanie posledného zväzku, dostáva sa do finálnej fázy mimoriadne významné dielo slovenskej jazykovedy, ktoré predstavuje spoľahlivý základ pre chápanie a interpretáciu historických textov, pre ďalší výskum vývinu slovnej zásoby aj dejín slovenského jazyka vo všeobecnosti, ako aj pre rozvoj historicko-porovnávacej jazykovedy, a to v domácich aj medzinárodných dimenziách.