HABIJANEC, Siniša: Fonologické aspekty vývinu slovenčiny. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. 176 s. ISBN 978-80-224-1710-5.

Monografia prináša sedem štúdií, ktoré vznikli v rámci projektu Fonologický vývin slovenčiny vo svetle súčasného stavu historickej jazykovedy (SASPRO 0014-01-03). Projekt bol realizovaný v oddelení dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v rokoch 2015 – 2018. Všetky štúdie sú tematicky späté a zameriavajú sa na jednotlivé otázky fonologického vývinu slovenčiny. Pri výskume bol prvýkrát využitý bohatý materiál nárečového archívu dialektologického oddelenia ústavu, ako aj historický jazykový materiál oddelenia dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie, ktoré sa dosiaľ prevažne využívali na vypracovanie lexikografických príručiek. Výskum a monografia, ako jej záverečný výstup označili obnovenie teoretických diachrónnych bádaní v oddelení dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie ústavu.