zumrik.png

ZUMRÍK, Miroslav: Filozofické aspekty korpusovej lingvistiky. Bratislava : Veda, 2020. 80 s. ISBN 978-80-224-1826-3.

Cieľom práce je nadviazať na tradíciu teoretickej i filozofickej reflexie základov jednotlivých vedných a odborných oblastí, tak ako sa táto tradícia budovala a buduje v rámci slovenskej terminológie, českej filozofie logiky i zahraničnej korpusovej lingvistiky. Korpusová lingvistika sa preto v práci dáva do súvisu s vybranými filozofickými a inými teoretickými myšlienkami o povahe vzťahu medzi človekom, jeho okolím, mysľou a jazykom. Istou východiskovou filozofickou pozíciou v práci je jednak fenomenologická filozofia v podaní Edmunda Husserla i súčasných českých fenomenológov, jednak filozofia technológie v podaní napríklad Marka Coeckelbergha, predovšetkým však Martina Heideggera, a tiež antropologicky ladené výklady Juraja Dolníka. Prácu tvorí okrem úvodu deväť kapitol a záver. Tieto časti predstavujú obrazné východiská pre filozofické uvažovanie o povahe ľudského poznania, a špeciálne o možnosti ľudského poznávania jazyka v podmienkach teoretického i praktického rozvoja jazykovedy.